2 votes

Chào các bạn,
Mình thấy app của các bạn rất tuyệt vời, nhưng nếu các bạn làm được tự động lấy tất cả các dữ liệu: Review, comment, chia sẻ... được từ ali thì tuyệt vời hơn nữa.
Trân trọng,

Suggested by: NGUYEN VAN DUONG Upvoted: 18 May Comments: 0

Under consideration

Add a comment

0 / 1,000

* Your name will be publicly visible

* Your email will be visible only to moderators